Повідомлення про порядок розрахунків з акціонерами фонду «Гетьман»

10 Января, 2012

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Гетьман» (далі за текстом – «Фонд») повідомляє, що «14» грудня 2011 року на Позачергових загальних зборах акціонерів Фонду було прийнято рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації у зв’язку із закінченням строку його діяльності, встановленого регламентом Фонду.
                Ліквідаційна комісія Фонду (далі – Ліквідаційна комісія) приймає особисто від акціонерів Фонду (далі – акціонери) або від уповноважених ними згідно чинного законодавства осіб Заявки про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду (далі за текстом – «Заявки») у строк з «11» січня 2012 року до «12» березня 2012 року за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії: Україна, 01032, місто Київ, бульвар Шевченка, будинок 33, літера «Н», група приміщень №18, 11-го поверху. У випадку, якщо Заявка буде направлятися на зазначену в даному повідомленні адресу засобами поштового зв’язку, кур’єрською службою тощо, підпис акціонера повинен бути засвідчений у відповідності до чинного законодавства. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі акціонери подадуть зазначені заявки, строк прийняття Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. 
                Із затвердженою Ліквідаційною комісією обов’язковою формою Заявки можна ознайомитись за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії, зазначеною в даному повідомленні, або на сайті компанії з управління активами Фонду ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент» (далі – Компанія з управління активами), а саме – www.am.eavex.com.ua. У випадку виникнення питань щодо подачі та/або заповнення Заявки можна звернутись до Ліквідаційної комісії за телефоном: (044) 590-54-54 або (067) 440-80-20. 
                Розрахунок з акціонерами буде здійснюватись за розрахунковою вартістю акції Фонду на підставі Заявок грошовими коштами відповідно до чинного законодавства протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше ніж з «23» серпня 2012 року.
                Розрахункова вартість однієї акції Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що знаходяться в обігу станом на дату оприлюднення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Розпорядження про зупинення обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних з викупом акцій Фонду, та правочинів щодо їх спадкування. 
                У разі якщо строк прийняття Заявок скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі акціонери подали зазначені заявки, Ліквідаційна комісія повідомляє акціонерів про зміну строку початку розрахунків. 
                У випадку зміни дати початку розрахунків з акціонерами Ліквідаційна комісія до дати початку таких розрахунків з акціонерами зобов'язана повідомити акціонерів шляхом публікації в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного повідомлення. Таке повідомлення повторно публікується в тому самому виданні не пізніше 10 робочих днів з дати першого повідомлення із зазначенням дати здійснення першої публікації. 
                Депонування коштів, несплачених акціонерам  в зв'язку з непред'явленням ними в установленому порядку та строк належних їм акцій, здійснюється Ліквідаційною комісією з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України. 
                Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з акціонерами зобов'язана з метою проведення розрахунків з ними здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк акціями Фонду, шляхом:
- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - акціонера з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;
- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи-акціонера, який був вказаний в останньому укладеному договорі купівлі-продажу акцій Фонду, згідно якого така особа набула права власності на акції Фонду.  
                Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. 
                У випадку, якщо з будь-яких підстав здійснення такого перерахування буде неможливим або ускладненим, Ліквідаційна комісія здійснює внесення вищезазначених коштів у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу на вибір Ліквідаційної комісії для передачі акціонеру. 
                Сума грошових коштів, що депонується акціонеру, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій Фонду з метою проведення розрахунків з акціонерами, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності акції Фонду в установленому порядку та строк.
                Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити для всіх акціонерів доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів шляхом здійснення не менше ніж двох публікацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням Компанії з управління активами та/або Фонду або письмово поінформувати кожного власника акцій Фонду. 
                Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: Україна, 01032, місто Київ, бульвар Шевченка, будинок 33, літера «Н», група приміщень №18, 11-го поверху. 
                Контактні телефони Ліквідаційної комісії: (044) 590-54-54 або (067) 440-80-20. Розрахунки з акціонерами Фонду будуть здійснюватись шляхом безготівкового переказу вартості акцій Фонду на банківський рахунок акціонера, вказаний у Заявці, належним чином оформленій і поданій у відповідності до чинного законодавства та даного повідомлення.